Policy avseende integritet och marknadsföring (GDPR)

 1. Allmänt
  • Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur JTR Lining AB, org. nr 556753-9688, Industrivägen 5, 919 32 Åsele,
  • e‐mail: info@jtrlining.com (” JTR Lining”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
  • Integritetspolicyn gäller då JTR Lining tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till
  • köp, serviceärenden och övrig kontakt med JTR Lining.
  • Integritetspolicyn gäller även hantering av personuppgifter om JTR Linings personal.
  • Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
 2. Personuppgiftsansvarig
  • JTR Lining är personuppgiftsansvarig för JTR Linings behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 3. När behandlar vi dina personuppgifter?
  • För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
  • För att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som anställd samt lagstadgade förpliktelser gällande anställda måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
  • JTR Lining samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du kontaktar JTR Lining för ett köp, en leverans, support, event eller när du på annat sätt har kontakt med JTR Lining. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med JTR Lining och för att JTR Lining ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden eller köpa dina tjänster och erbjudanden.
 4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
  • För dig som är kund till JTR Lining
   De personuppgifter JTR Lining samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support‐tjänster är:

    

   • Namn
    Organisationsnummer
    Adress
    Telefonnummer och E‐post
    Vår kommunikation med dig
  • För dig som är leverantör till JTR Lining
   De personuppgifter JTR Lining samlar in och behandlar om dig i egenskap av leverantör som tillhandahåller material och tjänster är:
   Namn
   Organisationsnummer
   Adress
   Telefonnummer och E‐post
   Vår kommunikation med dig
  • För dig som är anställd av JTR Lining
   De personuppgifter JTR Lining samlar in och behandlar om dig i egenskap av anställd vid JTR Lining är:
   Namn
   Personnummer
   Adress
   Telefonnummer och E‐post
   Utbildningsnivå
   Facklig tillhörighet
   Hälsodeklarationer
   Medarbetarsamtal
   Mötesprotokoll
   Rapporter
   Bilder på dig, i din verksamhetsroll för användning i reklam syfte
   Löneuppgifter och skatter
   Vår kommunikation med dig
 5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
  • För dig som är kund/leverantör/anställd till JTR Lining.
   JTR Lining behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar JTR Lining dina personuppgifter i syfte att:
  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund / leverantör / anställd, såsom genomförande av köp, fakturering, tillhandahållande av support, lönehantering, hälsa och säkerhet.
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
  • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e‐post.
  • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
  • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads‐ och kundanalyser, leverantörsbedömning, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs‐ och metodutveckling relaterat till köp och leverans av varor och tjänster.
 6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
  • Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller leverantör, så som för att genomföra bokningar, beställningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom förenklad administration och orderhistorik.
  • I vissa fall kan JTR Lining ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
 7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling
Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra produkter och tjänster. Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

·       Namn

·       Adress

·       Telefonnummer

·       E-post

Fem år efter att du senast varit aktiv hos JTR Lining, till exempel genom att handla hos oss, motta beställningar eller kontakta vår kundtjänst
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättsliga förpliktelser

·       Namn

·       Adress

·       Telefonnummer

·       E-post

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra JTR Lining Intresseavvägning

·       Namn

·       Adress

·       Telefonnummer

·       E-post

Två år efter att du senast varit aktiv hos JTR Lining, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

 

 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
  • Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem, för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. JTR Lining kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka JTR Linings rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
 2. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
  • JTR Lining kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till JTR Linings koncernbolag, andra samarbetspartners samt leverantörer. JTR Lining kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.
  • Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag / kreditförsäkringsföretag.
  • Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av JTR Lining om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata JTR Linings rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets‐ eller tekniska problem.
  • JTR Lining kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av JTR Linings leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där.
 3. Ändring av integritetspolicy
  • JTR Lining har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. JTR Lining kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.
 4. Skyddet av dina personuppgifter
  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. JTR Lining har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
 5. Dina rättigheter
  • JTR Lining ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
  • JTR Lining kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
  • Du har rätt att av JTR Lining begära
   • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
   • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
   • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings‐ och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
   • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 13.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
  • Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
  • Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@JTR Lining.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
  • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
 6. Kontaktinformation
  • Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.
   JTR LINING
   Industrivägen 5
   919 32 Åsele
   info@jtrlining.com